Normativa

Portada > El CEM > Normativa

El funcionament del CEM Les vernedes es regula pel Reglament del Servei del Complex Esportiu Municipal de Montornès, publicat al Butlletí Oficial de Provincia de Barcelona el 19 d'octubre de 2017.

Així mateix, la taxa per la prestació del servei de piscines, instal·lacions esportives i d'altres serveis anàlogues, queden recollides a l'Ordenança Fiscal núm. 28