Normativa

Portada > El CEM > Normativa

El CEM Les vernedes es regula mitjançant el Reglament d'Instal·lacions Esportives Municipal i per les normes de funcionament intern del mateix complex esportiu.

El Ple de l'Ajuntament de Montornès del Vallès, en sessió ordinària de 5 d’octubre de 2023 va aprovar inicialment el Reglament regulador de les instal·lacions esportives municipals, alhora que acordava sotmetre-la al tràmit d'informació pública pel període de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions, al BOPB, DOGC, i/o a l’e-tauler. Quedant aprovat definitivament en data d'11 de desembre de 2023, el reglament entrarà en vigor transcorreguts quinze dies hàbils comptats des de l'endemà al de la publicació definitiva al Butlletí Oficial de la Provincia, entrant en vigor el 10 de gener de 2024.

Així mateix, la taxa per la prestació del servei de piscines, instal·lacions esportives i d'altres serveis anàlogues, queden recollides a l'Ordenança Fiscal núm. 28